» گواهی اشتغال به کار

  » پرینت گردش مالی ۳ ماه از حساب بانکی‌

 » اصل شناسنامه

 » اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۶ ماه

 » دو قطعه عکس ۶ در ۴ با زمینه سفید