ازدواج رسمی در قبرس
افرادی که مایلند در قبرس ازدواج کنند .می بایست طبق قوانین ازدواج , ماده شماره ۲۷۹ , شخصا درخواست خود را به مامور ثبت ازدواج در یکی از شهرداری ها ارائه دهند تا اقدامات لازم جهت ثبت ازدواج انجام گیرد.

• ارائه اعلان ازدواج
• درخواست گواهی ثبتی

بمنظورانجام ازدواج رسمی , شهردار ( یا یکی از اعضای شورای شهر منصوب از جانب شهردار) هر شهرداری به عنوان مامور ثبت ازدواج شناخته میشود .

در صورت اعلان , ازدواج میتواند ظرف ۱۵ روز یا تا سه ماه پس از تاریخ اعلان صورت پذیرد.

در صورت اضطرار طرفین ازدواج می توانند از وزیر کشور درخواست گواهی مخصوص ازدواج نمایند تا در اسرع وقت بتوانند به ازدواجشان جنبه قانونی دهند. این درخواست باید از طریق شهرداری انجام پذیرد.

اگرطرفین ازدواج بیوه نباشند ولی سن آنها زیر ۲۱ سال باشد , اجازه کتبی پدر ودر صورت فوت اجازه مادر ودر صورت فوت هردو یا ……اجازه رسمی سرپرست و قیم قانونی می بایست به مامور ازدواج یا وزیر قبل از صدور و دریافت مدرک ازدواج ارائه گردد .

زوجها میتوانند به میل خود توسط مامور ازدواج در شهرداری یا با گواهی مامور ازدواج در یکی از کلیساهای ثبت شده ازدواج کنند. فهرست کلیساهای ثبت شده را می توان از وزارت کشور یا شهرداریها دریافت نمود. زوجها باید دارای کذرنامه یا مدرک مسافرتی معتبر باشند.

و در آخرزوجها باید مدرکی دال بر مجرد بودن خود ارائه دهند که مینواند گواهی تجرد تایید شده ازکشور مطبوع , مدارک قانونی طلاق یا مدارک فوت همسر باشد. تمامی مدارک باید قبلا به تایید مراجع ذیصلاح کشور مطبوع منقاضی رسیده باشد.

هزینه های ازدواج به قرار زیر می باشد :

ازدواج در ظرف ۱۵ روز:
– برای پر کردن فرم ودرخواست اعلان ازدواج ( برای هر نفر ) ۱۰ پوند قبرس
– برای مدرک ازدواج ( برای هر نفر ) ۱۰ پوند قبرس
– برای هر کپی برابر با اصل مدرک ازدواج ۴ پوند قبرس
– برای ازدواج توسط مامور ازدواج شهرداری ۱۰ پوند قبرس

ازدواج در صورت اضطرار :
– برای درخواست گواهی مخصوص ازدواج ۱۰۰ پوند قبرس
– برای ازدواج توسط مامور ازدواج شهرداری ۱۰ پوند قبرس

برای دریافت اطلاعات یا تماس مستقیم لطفا با آدرس ذیل تماس بگیرید :
اتحادیه شهرداریهای قبرس
صندوق پستی : ۲۲۰۳۳ , نیکوزیا , شماره ۱۵۱۶ – قبرس
تلفن : ۶۶۹۱۵۰ ۲۲ ۳۵۷+ فاکس : ۶۷۷۲۳۰ ۲۲ ۳۵۷+
E-mail : endeky@cytanet.com.cy
Website : www.ucm.org.cy